Safe Highlanders

Chaidh an litir seo dhachaigh an-dhiugh. Nam b’ urrainn dhuibh pàrantan eile a chuideachadh le comhdhail, leig fios dhan oifis mas e ur toil e agus innisidh mi dhan a h-uile duine thairis air a’ bhlog.

The following letter went home today. If you are able to help with transport, please let the office know and I can pass your offer on via the blog.

“Entry to the Cameron Barracks will be via the secure gate at Wimberley Way IV2 3XU (opposite Inverness Golf Club – Map Attached).

In order to keep the site secure during the event the gate may be Closed/Locked when you arrive, please wait as someone will come and direct you when we are ready to start.”

Safe Highlanders Letter

Cafaidh Clas a 7

Image result for tea coffee clip artImage result for students and parents clipart

Cuimhnichibh gu bheil cafaidh Clas a 7 agaibh a-màireach eadar 1.45f-2.45f. Tha sinn airson a shealltainn dhuibh cuid de na rudan a bhios sinn a’ dèanamh sa chlas. Gheibh sibh cupa ti/cofaidh agus folaig cuideachd!

A’ coimhead air adhart ri ur faicinn! 🙂

 


Remember that the P7 cafe is on tomorrow between 1.45pm-2.45pm. We would like to show you the kinds of things we get up to in class. You’ll get a cup of tea/coffee and a pancake too!

Looking forward to seeing you then! 🙂

Ceud Taing

Ceud taing dhuibh uile airson na thug sibh dhomh airson FilmG. Cha robh còir agaibh idir sin a dhèanamh – tapadh leibh uile gu mòr. Tha mi a’ coimhead air adhart ri beauty treatment is shopping spree agus a’ faireachdainn uabhasach millte!

Mi’ n dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibh uile.

I can’t thank you all enough for your kind gift for doing FilmG. You really shouldn’t have! I’m looking forward to a beauty treatment and a shopping spree and am feeling very, very spoilt. Thank you all so much.

I hope you all have a lovely holiday.

Mrs. Scott

Saidheans/Science

Seall dè rinn sinn ann an saidheans an-diugh! Bha sinn a’dèanamh clàr-taisbeanaidh airson na mothaichean!

Look what we did in Science today!We were learning about the senses!

Bho Kaitlyn and Arwen

This slideshow requires JavaScript.

Seachdain Snapshot

*Updated le dealbhan eile/Updated with more photos*

Gheibh sibh na diotairean snapshot againn dhachaigh a-màireach. Seo agaibh dealbhan den t-seachdain agus tha barrachd ri thighinn.
Feuch gum faighnich sibh dha ur pàiste mu na dealbhan agus na bha iad ris.

Snapshot jotters will be going home tomorrow. Here are some photos of our week with more still to come!
Have a look at the photos with your child and see if they can tell you what they were up to.

Tapadh leibh  🙂

 

 

 

 

 

Premiere Latha Spors

Moran taing dhuibh uile airson a’ tighinn a-steach a dh’fhaicinn am Premiere de Latha Spors. Taing dhuibh cuideachd airson na teachdaireachdan laghach a dh’fhag sibh mu dheidhinn am fiolm. Tha sinn an dochas gun do chord am feasgar ribh.

Thank you all so much for coming in to see the premiere of Latha Spors. Thank you also for all the lovely film reviews you left too. We hope you enjoyed your afternoon with us.

This slideshow requires JavaScript.

 

FilmG

Seall cho math ‘s a rinn Clas a 7 leis am fiolm aca, Latha Spòrs, airson farpais nam fiolmaichean goirid, FilmG!
Bidh oidhche nan duaisean ann an Glaschu air Dihaoine, 17 An Gearrann agus tha sinn a’ sireadh na bhòtaichean agaibh ro làimh airson duais Roghainn an t-Sluaigh.
Bhiodh sinn fada nur comain nam bhrùthadh sibh am putan mòr bhuidhe dhuinn. Gheibh sibh barrachd na dìreach aon bhòt, mar sin, cumaibh oirbh ga phutadh!
Tapadh leibh! 🙂


Have a look at how well our P7s did with their film, Latha Spòrs/Sports Day, for the Gaelic short film competition, FilmG.
The awards ceremony will take place on Friday, 17th February in Glasgow and so we are seeking your votes beforehand for the People’s Choice Award. We would be so grateful if you clicked the  yellow ‘vote’ button to vote for us. You get more than just one vote, so, feel free to keep on clicking! Many thanks! 🙂

Click here for Latha Spors